Post-HBO Onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (IQ < 35)

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
130 uur
 • investeer in je ontwikkeling als leerkracht in het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combineer kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • werk een jaar lang aan de ontwikkeling van je expertise als leerkracht
 • erkenning als Registeropleiding SPHBO

Post-HBO Onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (IQ < 35)

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
130 uur

Beschrijving

Post-hbo opleiding EMB met de focus op de LACCS-visie
Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB; IQ < 35) gaan mede door de invoering van passend onderwijs steeds vaker naar school, vaak naar ZML of Mytyl/Tyltyl. Het onderwijs aan deze leerlingen vraagt zeer specialistische kennis en competenties van de leerkracht. Maatwerk en interdisciplinair werken zijn noodzakelijk om recht te doen aan hun individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Leerlingen met EMB vragen een groot inlevingsvermogen en alertheid van de leerkracht om met hen te communiceren en te stimuleren. In de cursus gaan we uit van het LACCS-denken.

Lees het interview met Karin de Geeter en Kirsten Munsterman ‘LACCS – Een goed leven voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen’

Kernpunten:

 • investeer in je ontwikkeling als leerkracht in het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB);
 • combineer kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie;
 • werk een jaar lang aan de ontwikkeling van je expertise als leerkracht;
 • opleiding met erkenning als Registeropleiding SPHBO.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
 • geaccrediteerd certificaat.

Studiebelasting: 

 • Klassikale uren | 120 uur
 • E-learning | 10 uur
 • Zelfstudie | 120 uur

Accreditaties

Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
Registerplein 505852 246,0 cliëntondersteuners, GGZ-agogen, GHO, sociaal agogen
SKJ SKJ212214 201,0
SPHBO

 

 

 

 

 

De toetsing van de opleiding gebeurt aan de hand van je praktijkopdrachten. De hoofddocenten van elke module beoordelen deze.
SPHBO: de opleiding is erkend als Registeropleiding Stichting Post-hbo. Indien je voldoet aan de voorwaarden voor het PAO-certificaat ontvang je tevens een getuigschrift van de Stichting Post-hbo.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Blok 1 Basis LACCS

LACCS waarden
We zullen ingaan op het Goed leven en de waarden die daarbij horen. Het delen van, en doorleven van de waarden. Zijn ze echt allemaal even belangrijk? Waarom is het delen van de waarden zo belangrijk, en wat kun je ermee met je eigen leerlingen? Het goed-leven-gesprek zal geoefend worden.

Ontwikkelingsdenken
Via voorbeelden, oefeningen en videomateriaal (ingebracht door de docent) word je bekend gemaakt met de termen en de betekenis van het ontwikkelingsdenken. Daarnaast verdiepen we het ontwikkelingsdenken door de verbinding te maken met de eigen praktijk. Je bent na deze module bekend met de termen en het is zaak dit ook bij de eigen leerlingen te gaan herkennen.

Communicatie
De samenhang tussen het ontwikkelingsdenken en communicatie van en met de leerling komt aan bod in deze module.  Wat snapt het kind van de communicatie om hem heen? Hoe communiceert hij/zij zelf? Hoe kan communicatie ondersteund worden? Welke keuzes kan een kind maken?

Contact (2 dagen)
Het aangaan/houden van goed basiscontact is allesbehalve vanzelfsprekend bij leerlingen met EMB. Je leert, aan de hand van videobeelden, de vijf contactprincipes herkennen en toepassen. Ook word je uitgedaagd om te reflecteren en leerdoelen voor jezelf op te stellen op dit gebied.

Reflectie & integratie
De reflectiedag is een ’terugkoppeldag’ van de onderwerpen tot nu. Een goed moment om terug te blikken: liggen er nog vragen, welke onderwerpen vragen om herhaling en/of verdieping? Welke zaken zijn nog blijven liggen en moeten we nog behandelen?

Blok 2 Het ‘Vervolg’

Alertheid (2 dagen)
Tijdens deze lesdagen staat alertheid en informatieverwerking centraal. Je leert wat alertheid is. Een ogenschijnlijk eenvoudig begrip, maar er gaat veel achter schuil. Het heeft alles te maken met adequaat reageren op de omgeving, ervaren en beleven. De manier waarop je zintuigsystemen werken, informatie opnemen en verwerken is van grote invloed op je alertheid. Je leert dus van alles over de verschillende zintuigsystemen.

Lichamelijk welbevinden (2 dagen)
Dit onderwerp levert meer kennis op over een aantal veel voorkomende gezondheidsproblemen bij mensen met ernstige beperkingen. Denk aan obstipatie, longproblemen, epilepsie, reflux en rumineren, scoliose, pijn, hyperthermie. Naast feitenkennis gaat het in deze twee dagen vooral om het leren zien hoe het ene gezondheidsprobleem kan samenhangen met het andere. En daarnaast om bewustwording van de plek van het lichamelijk welzijn ten opzichte van andere LACCS-gebieden. En hoe die elkaar beïnvloeden. In dit blok duiken deelnemers ook zelf dieper in de medische dossiers van leerlingen. Wat staat daar eigenlijk in, wat betekent dat en wat kun je daar wel/niet (zelf) mee?

Stimulerende tijdsbesteding (2 dagen)|
Een breed onderwerp, waarbij de praktische uitvoering behoorlijk kan verschillen per ‘doelgroep’. De docent past de inhoud van deze dagen daarom (deels) aan, aan de deelnemers van de lesgroep! Wat we sowieso doen is dat we kritisch gaan kijken naar de waarden die bij stimulerende tijdsbesteding horen. Daarnaast leer je een aantal fundamentele neurologische theorieën die heel bepalend zijn voor de invulling van ‘stimulerende tijdsbesteding’. Het gaat om de theorie van de kat in ’t bakje en om de zogenaamde bospaadjes. Ook leer je wat de invloed is van jouw persoonlijke verwachtingen op de (on)mogelijkheden van leerlingen.

Andere onderwerpen die mogelijk de revue passeren: spel, ‘Leef het Leven’, het wennen aan prikkels/sensaties, het aanleren van klikjes, de rol van de kalenderleeftijd, het (gebrek aan) intrinsieke motivatie, schoolse vaardigheden, zintuigelijke verhalen (voorlezen-plus), de zin en onzin van ‘vrije tijd’, leerlijnen, zintuigelijke verhalen en het belang van beweging.

Blok 3 ‘Samen LACCS’

Samen tot doelen komen & integreren
In deze les komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Van goed-leven-gesprek naar doelen en een plan van aanpak. Kortom: hoe kom je van de huidige situatie naar een gewenste situatie? Je leert hoe je hierbij gebruik kan (en moet) maken van de kennis die je tijdens eerdere lesdagen hebt opgedaan.
• LACCS bij het analyseren en aanpakken van onbegrepen gedrag (moeilijk verstaanbaar gedrag). We oefenen aan de hand van casuïstiek: waar kan je de verschillende onderdelen van het LACCS-programma heel bruikbaar bij inzetten?

Samenwerken binnen teams
De onderwerpen van deze les hebben allemaal betrekking op de wijze waarop je kan samenwerken binnen je team. Dat kan het klassenteam zijn, maar het gaat nadrukkelijk ook over de samenwerking met andere disciplines, zoals de fysiotherapeut, gedragskundige en de leidinggevende.

Mogelijke onderwerpen zijn:
• Het inzetten van het ‘Turbo-gesprek’.
• Open vragen stellen
• Competentiegericht aansturen van collega’s
• Weerstand binnen het team
• Kernkwaliteiten
Niet alle onderwerpen zullen aan bod komen. De docent stemt samen met de groep af welke wel/niet behandeld zullen worden.

Samenwerken met ouders en verwanten
Een leerling maakt (vrijwel) altijd deel uit van een familie. De levenslange band die iemand met zijn familie heeft, is een heel ander soort relatie dan die met de professionele zorgverleners. Het samenwerken met ouders (en andere familieleden) is daardoor fundamenteel anders dan het samenwerken met collega’s.

Tijdens deze lesdag bespreken we hoe dat kan en wat dit betekent in de praktijk. We bespreken als eerste de uitgangspunten van de zogenaamde driehoek en het essentiële belang van een goede relatie met de familie. Vervolgens gaan we in op een aantal specifieke gesprekstechnieken.

Deze kennis koppelen we vervolgens aan verschillende onderdelen van het LACCS-programma: wat is de rol van ouders in het goed-leven-gesprek, in het ontwikkelingsfasen-gesprek en bij het opstellen van de doelen? Vanzelfsprekend zal er een ouder aanwezig zijn tijdens de lesdag. Deze ouder zal zijn/haar eigen ervaringen met jullie delen.

Handelings- en ondersteuningsplannen
Tijdens deze lesdag staat de onderwijsplanning centraal: het schrijven van een plan dus. We bespreken uitgebreid de zin en onzin van dergelijke plannen. Het wordt een dag met een praktisch karakter. Aan de hand van casussen gaan we aan de slag met het opstellen van doelen en het maken van een plan van aanpak. Ook gaan we oefenen met het verwerken van alle LACCS-onderdelen in je handelings- en ondersteuningsplan. Ook komt de verhouding tussen LACCS en andere methodieken/leerlijnen aan bod.

We gaan deze dag oefenen met het digitale ONS-zorgplanningssysteem. In dit digitale systeem kan je op een mooie manier de verschillende LACCS-onderdelen (in samenhang) beschrijven.

VerLACCSen
VerLACCSen: een werkwoord waarmee wordt aangegeven dat het gaan (en blijven!) werken met het LACCS-programma specifieke inzet en energie vraagt.
We nemen je vandaag mee in het proces van verLACCSen.
– Hoe pak je dit proces aan? Welke doelen zijn er in dit proces?
– Wat is er nodig om succesvol te verLACCSen?
– Welke rol zou je hier zelf in kunnen spelen?
– Welke invloed heb je wel en welke invloed heb je niet?
– Het doen van een LACCS-analyse.

Presentatie (2 dagen)
Er zijn tijdens deze opleiding twee dagen waarin jij een presentatie geeft voor de rest van de groep.  Eén keer halverwege – ter afsluiting van blok 1 – en één keer aan het einde van de opleiding. In deze presentatie laat je zien wat je de afgelopen tijd geleerd hebt. Ook vertel je over de manier waarop je het geleerde toepast op de werkvloer. Bovendien lever je uiterlijk een week voor deze presentatiedag jouw portfolio in. De presentatie en het reflectieverslag dat je na deze dagen inlevert worden beoordeeld met een cijfer.

Werkwijze
De opleiding duurt één jaar. Er zijn in totaal twintig opleidingsdagen. Je krijgt op een interactieve manier kennis aangeboden en de kaders aangereikt. In de tussenliggende perioden werk je aan een aantal praktijkopdrachten. Deze bespreek je met andere deelnemers, met de docent en een aantal keren presenteer je je ervaringen aan de hele groep. Voor de uitvoering van je praktijkopdrachten (en het voorbereiden van je presentaties) zoek je zelf een praktijkbegeleider. Dit is iemand op je eigen werkplek die je ondersteunt en feedback geeft, bijvoorbeeld een orthopedagoog of een intern begeleider.
Tijdens de opleidingsdagen komen je praktijkopdrachten aan de orde. Er wordt ingegaan op de start (‘hoe ga je dit straks aanpakken’) en op momenten tijdens het proces (‘waar loop je tegen aan’). Je krijgt uitgebreid de gelegenheid onderling ervaringen uit te wisselen. Je moet rekening houden met een extra tijdsinvestering van ongeveer acht uur per opleidingsdag voor het uitwerken van de praktijk-opdrachten en het bestuderen van literatuur.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Wil jij je als leerkracht ontwikkelen tot EMB-expert? Met deze post-hbo opleiding bereik je de benodigde verdieping en ontwikkel je praktische vaardigheden. Je leert hoe je deze leerlingen optimale onderwijsmogelijkheden biedt. Hiermee kun je bijdragen aan het ontwikkelen van een visie op het onderwijs aan deze leerlingen voor je school.
Deze opleiding staat ook open voor begeleiders (zorgcoördinator of persoonlijk begeleiders) die werken in zorg-onderwijsgroepen.
Je beschikt over een hbo werk- en denkniveau. Voor begeleiders in zorg-onderwijsgroepen die mbo-4 als hoogste opleiding hebben is een verklaring van de leidinggevende nodig dat je op hbo-niveau functioneert.
Omdat de mix van professionals uit de zorg en het onderwijs erg goed werkt, wordt deze opleiding gecombineerd met de opleiding ‘Ondersteuning bij EMB‘.

 

Resultaat

Na afloop van deze opleiding…

 • beschik je over gedegen kennis van de belangrijkste aspecten in het onderwijs aan leerlingen met EMB;
 • heb je je vaardigheden in het onderwijzen van leerlingen met EMB uitgebreid;
 • kun je de verworven kennis en vaardigheden toepassen in je eigen werksituatie.

Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
18 sep 2024
Locatie
Amersfoort
Beschikbaarheid
Beschikbaar
woensdag 18 september 2024 10:00 – 17:00 Amersfoort
woensdag 2 oktober 2024 10:00 – 17:00 Amersfoort
woensdag 16 oktober 2024 10:00 – 17:00 Amersfoort
woensdag 20 november 2024 10:00 – 17:00 Amersfoort
woensdag 4 december 2024 10:00 – 17:00 Amersfoort
woensdag 18 december 2024 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 7 januari 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
woensdag 29 januari 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 13 februari 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 6 maart 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 20 maart 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 8 april 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 6 mei 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 20 mei 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 5 juni 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 17 juni 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 2 september 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 16 september 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 30 september 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 4 november 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 9 december 2025 18:00 – 20:30 (diploma-uitreiking) n.n.b.

Locatie: Amersfoort, Eenhoorn Meeting Center

Startdatum
17 jan 2025
Locatie
Zwolle
Beschikbaarheid
Beschikbaar

 

vrijdag 17 januari 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 28 januari 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
donderdag 13 februari 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
donderdag 13 maart 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 1 april 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 15 april 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 6 mei 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 27 mei 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 10 juni 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 24 juni 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
donderdag 11 september 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 30 september 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
donderdag 30 oktober 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
donderdag 13 november 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 25 november 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 16 december 2025 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 6 januari 2026 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 20 januari 2026 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 3 februari 2026 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 10 maart 2026 10:00 – 17:00 Zwolle
dinsdag 31 maart 18:00 – 20:30 (diploma-uitreiking) Zwolle, n.t.b.

Locatie: Zwolle, Nieuwe Buitensociëteit

Startdatum
11 sep 2025
Locatie
Amersfoort
Beschikbaarheid
Beschikbaar
donderdag 11 september 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 25 september 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 9 oktober 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 30 oktober 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 13 november 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 25 november 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 4 december 2025 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 15 januari 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 3 februari 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 3 maart 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 24 maart 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 14 april 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 7 mei 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
donderdag 21 mei 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 2 juni 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 16 juni 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 30 juni 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 15 september 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 29 september 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 27 oktober 2026 10:00 – 17:00 Amersfoort
dinsdag 10 november 2026 18:00 – 20:30 (diploma-uitreiking) Amersfoort, n.t.b.

Locatie: Amersfoort, Eenhoorn Meeting Center

Reviews
Zéér deskundig, veel afwisseling! Een hele HELE prettige beleving/ervaring. Verfrissend nieuw, zeer goede herhaling voor wat je al weet, heerlijke handvatten, deskundige en vooral ervaringsgerichte kennis van de docenten. Echt super hoe jullie de schouders eronder hebben gezet in de lastige afgelopen twee corona jaren!
Wampie Le Comte
6 maart 2022
Het was een goede opleiding. Goede cursus die heel praktisch is. Je kunt je kennis gelijk de volgende dag al gebruiken op school. Soms vond ik de theorie meer op MBO niveau.
Esmeralda Koetsier
27 februari 2022
Veel geleerd
anoniem
27 november 2021
Inspirerend
anoniem
23 november 2021
Voldeed aan mijn verwachtingen!
Bettine
18 maart 2021
We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de post hbo opleiding ondersteuning en onderwijs bij EMB (LACCS)?

Omdat de mix van professionals uit de zorg en het onderwijs erg goed werkt, wordt deze opleiding al enige jaren voor beiden in één cursusuitvoering aangeboden.

Beide opleidingen Post-hbo opleiding Ondersteuning bij EMB en Post-HBO Onderwijs aan kinderen met EMB staan dus open voor inschrijving voor zowel begeleiders als leerkrachten.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise
Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk. Inhoudelijk een goede cursus met prettige docenten en veel ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling met mede-cursisten. Voor mij was het vooral een prettige opfrisser van eerder opgedane kennis.
Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.
Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo