Cursus Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
66 uur
 • vorm een brede basis van diagnostische kennis en vaardigheden voor de beroepspraktijk
 • het gehele diagnostische proces hanteren: van aanmelding tot advies/rapportage
 • aandacht voor intelligentie, neuropsychologie, leer- en gedragsproblemen
 • handelingsgerichte diagnostiek
 • blended en praktijkgericht onderwijs; flexibele online voorbereiding zodat je klassikaal veel kan oefenen

Cursus Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
66 uur

Beschrijving

Postacademische cursus met focus op het gehele diagnostische proces
Diagnostiek is meestal een kerntaak voor psychologen en orthopedagogen. In de postmasteropleidingen, tot bijvoorbeeld NIP Kind¬ en jeugdpsycholoog of van het SKJ, neemt diagnostiek dan ook een centrale plaats in.

In deze cursus ligt het accent op het oplossen van gedrags- en leervraagstukken bij kinderen en jongeren van 4 /m 18 jaar. Je leert meer over het diagnostisch proces, van intake tot adviesfase, over de procedure van handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Daarna gaan we in op de diagnostiek van specifieke thema’s.

In de eerste dagen hebben we veel aandacht voor het afnemen van onderzoek, het opstellen van hypotheses en het interpreteren van onderzoeksresultaten.
Daarna krijg je een generalistische verdieping op: intelligentie, neuropsychologisch onderzoek, sociaal-emotionele ontwikkeling en leerstoornissen (lees- en rekenproblemen). Per domein leer je meer over de belangrijkste diagnostische instrumenten en over hoe je deze bewust inzet.

Tot slot leer je meer over de verwerking van onderzoeksresultaten, over verslaglegging en (over) gespreksvoering met ouders.

Centraal staat de ontwikkeling van jouw professionele houding en attitude. Dit doen we door je nieuwe kennis op te laten doen, maar vooral ook door veel te oefenen, met casuïstiek vanuit de docent, maar vooral ook met je eigen casuïstiek. Zo heb je na het volgen van de cursus een brede theoretische én praktische basis voor de diagnostische beroepspraktijk.

 • vorm een brede basis van diagnostische kennis en vaardigheden voor de beroepspraktijk
 • het gehele diagnostische proces hanteren: van aanmelding tot advies/rapportage
 • aandacht voor intelligentie, neuropsychologie, leer- en gedragsproblemen
 • leren uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek
 • blended en praktijkgericht onderwijs; flexibele online voorbereiding zodat je klassikaal veel kan oefenen

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
 • geaccrediteerd certificaat.

Studiebelasting:

 • Klassikale uren | 50 uur
 • E-learning | 16 uur
 • Zelfstudie | 56 uur

Accreditaties

Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J 503989 61,5 herregistratie
61,5 opleiding – diagnostiek
44,0 opleiding – extra literatuurstudie
NVO-OG* 503989 61,5 herregistratie
61,5 opleiding – diagnostiek
44,0 opleiding – extra literatuurstudie
SKJ 503989 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:

• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:

• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

Dag 1: Intake, inventariseren van klachten en vragen Strategiefase, de praktijk van ordenen van gegevens

 • kennismaken met het praktijkmodel van handelingsgerichte diagnostiek (HGD);
 • relevante informatie verzamelen van ouders, school en kind;
 • intakevragen uitbreiden met wensen, verwachtingen en attributies;
 • aanmeldingsgegevens ordenen via clustering;
 • de rol kennen van de omgeving naast kindfactoren;
 • aanmeldingsklachten omzetten in onderzoeksvragen en de ernst in kaart brengen.

Dag 2: Onderzoeksfase, de praktijk van diagnostiek

 • relevante hypotheses selecteren en vormen;
 • het onderzoeksproces scherper maken, door begrippen te expliciteren en toetsingscriteria te bepalen;
 • kennis over het kiezen van de onderzoeksmiddelen;
 • de rol van kwantitatieve en kwalitatieve informatie op waarde schatten.

Dag 3: Indiceringsfase, van diagnostiek naar adviseren Adviesfase, de praktijk van diagnostiek en rapportage

 • • heldere en juiste conclusies trekken uit onderzoeksmateriaal;
 • van conclusie tot een totaalbeeld en integratie van alle gegevens komen;
 • oefenen met het integreren van onderzoeksresultaten tot een integratief beeld;
 • vanuit je bevindingen concrete en haalbare adviezen opstellen.

Dag 4: Intelligentie­-onderzoek

 • algemene kennis over het begrip intelligentie en intelligentietests;
 • uitgebreide kennismaking met de intelligentietest WISC­VNL;
 • kennis over zowel de afname als de interpretatie van de verschillende indexen, zodat je in staat bent resultaten van deze intelligentietest adequaat te interpreteren;
 • de verschillen en overeenkomsten tussen de WISC-VNL (, WPPSI­ IVNL , WAIS ­IVN.) en andere intelligentie- en ontwikkelschalen, zoals SON 6-40, Bayley III nl, Rakit 2 en IDS 2
 • je kritisch verhouden tot de inzet van intelligentietests: waarom, welke, wanneer en hoe dit aansluit bij handelingsgericht werken.

Dag 5: Neuropsychologisch onderzoek  

 • kennismaking met neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen;
 • kan je vragen beantwoorden als: Wanneer is neuropsychologisch onderzoek geïndiceerd? Wat is het doel van neuropsychologisch onderzoek? Wat zijn neurocognitieve functies van kinderen? Welke tests kunnen we inzetten om meer zicht te krijgen op de neuropsychologische functies en hoe interpreteren we de uitslagen vervolgens
 • oefenen met neuropsychologisch onderzoek;
 • basisvaardigheden en basiskennis om aan de slag te gaan met neuropsychologisch onderzoek.

Dag 6: Onderzoek naar de sociaal­-emotionele ontwikkeling

 • kennismaking met diverse onderzoeksmethoden en gerelateerde onderzoeksmiddelen die worden gebruikt bij het in kaart brengen van de sociaal­emotionele ontwikkeling;
 • kennis over kernbegrippen van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • inzicht in de rol en het belang van het systeem bij sociaal-emotionele ontwikkeling en mogelijke problemen hierin;
 • weloverwogen besluiten kunnen nemen over welke middelen je inzet bij onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en kun je resultaten hieruit interpreteren;
 • je bewuster zijn van jouw eigen rol als diagnosticus en de ‘bril’ die jij op hebt bij het analyseren van een cliënt in zijn systeem;
 • kritisch kunnen kijken naar eigen casuïstiek: welke sociaal-emotionele problemen kunnen er spelen, hoe breng je dat in kaart én welke handelingsadviezen kun je dan geven?

Dag 7: Diagnostiek van leerstoornissen  

 • kennis van de leerstoornissen dyslexie (lees- en spellingstoornis) en rekenproblemen of dyscalculie;
 • weten wanneer je onderzoek naar leerstoornissen geïndiceerd is;
 • welke variabelen met welke middelen onderzocht kunnen worden en hoe je onderzoeksresultaten hiervan interpreteert;
 • welke criteria voldaan moet worden om van een leerstoornis te spreken;
 • adequater signaleren;
 • welke stappen je moet nemen in onderzoek naar dyslexie en dyscalculie.

Dag 8: Verslaglegging & wettelijke kaders

 • algemene uitgangspunten bij het schrijven van een onderzoeksverslag;
 • kennis over wettelijke kaders over verslaglegging en dossiervorming;
 • weten wat er door NVO en NIP verwacht wordt dat je beschrijft per fase;
 • ouders, kind en school in begrijpelijke taal schriftelijk informeren
 • oefenen met het voeren van een adviesgesprek.

Werkwijze
Deze cursus bestaat uit 8 klassikale cursusdagen.
Ter voorbereiding op elke cursusdag lees je literatuur, en doorloop je een e-learning. De inhoud van de e-learning wisselt per dag: de ene keer bekijk je een webinar, de andere keer een theoriepresentatie. Ook stel je jouw persoonlijke leerwensen op.

De klassikale cursusdagen bestaan altijd uit een afwisseling van plenaire, interactieve verdieping op de theorie en het oefenen van vaardigheden, de fases van HGD, en analyseren, interpreteren en bespreken van onderzoeksmateriaal. Dit doen we aan de hand van casussen vanuit de docent en jouw eigen ingebrachte casuïstiek.

Na de bijeenkomsten ga je in jouw praktijk aan de slag met het geleerde, door de toepassingsopdrachten. Zo maak je direct de koppeling naar jouw eigen werkpraktijk.

Aan het eind van de cursus maak je een eindopdracht, aan de hand van een casus die je van de docent krijgt. Je schrijft een samenvatting met integratief beeld, adviezen en een reflectie. Hierin verwerk je alles wat terugkwam in de cursus, zowel de HGD als de domeinspecifieke kennis die je opdeed.

Reken op ongeveer 8 uur voorbereiding per cursusdag (literatuur en geaccrediteerde e-learning) en bovendien 4 uur voor de eindopdracht.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

De cursus is geschikt is voor universitair afgestudeerde (ortho)pedagogen en (ontwikkelings)psychologen werkzaam in de jeugdzorg, jeugd GGZ of het onderwijs. De cursus past voor beginnende diagnostici danwel cursisten die hun kennis willen opfrissen. Een universitaire achtergrond is vereist. Enige ervaring in de diagnostiek is een pré, maar niet noodzakelijk. Wel wordt er van je verwacht dat je eigen casuïstiek kunt inbrengen voor de intervisie.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • heb je een goed inzicht in de theorie en de fases van de handelingsgerichte methodiek;
 • kun je toepasbare en heldere hypotheses opstellen;
 • heb je basiskennis en -vaardigheden ontwikkeld met betrekking tot het diagnostisch proces;
 • ken je het verloop van de diagnostische cyclus en kun je deze stappen zelfstandig doorlopen: hoe je informatie verzamelt, hoe je een onderzoekshypothese opstelt, welke onderzoeksmiddelen je kunt inzetten en hoe je de onderzoeksresultaten kunt analyseren en interpreteren;
 • ken je de mogelijkheden voor het diagnosticeren van intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling, neuropsychologisch onderzoek en leerproblemen;
 • kun je onderzoeksresultaten interpreteren én omzetten in aanbevelingen en praktische adviezen, ten behoeve van de directe omgeving van het kind.

Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
24 sep 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Start definitief
Dinsdag 24 september 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
Dinsdag 08 oktober 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
Dinsdag 29 oktober 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
Dinsdag 12 november 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
Dinsdag 26 november 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
Dinsdag 10 december 2024 09:30 – 16:30 Utrecht
Dinsdag 07 januari 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
Dinsdag 21 januari 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
Startdatum
29 nov 2024
Locatie
Online
Beschikbaarheid
Start definitief
Vrijdag 29 november 2024 09:30 – 16:30 Online
Vrijdag 20 december 2024 09:30 – 16:30 Online
Vrijdag 10 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
Vrijdag 31 januari 2025 09:30 – 16:30 Online
Vrijdag 7 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
Vrijdag 28 maart 2025 09:30 – 16:30 Online
Vrijdag 25 april 2025 09:30 – 16:30 Online
Vrijdag 23 mei 2025 09:30 – 16:30 Online
Startdatum
06 okt 2025
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

 

Maandag 6 oktober 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
Maandag 27 oktober 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
Maandag 10 november 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
Maandag 24 november 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
Maandag 8 december 2025 09:30 – 16:30 Utrecht
Maandag 12 januari 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
Maandag 26 januari 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
Maandag 09 februari 2026 09:30 – 16:30 Utrecht
Reviews
Geeft vertrouwen
S. Dijk
1 maart 2021
Veel meer zekerheid!
Deelnemer van september 2020
21 februari 2021
Aangeraden aan orthopedagoog-vriendinnen
Deelnemer van september 2020
21 februari 2021
Erg inspirerend!
Geertje
15 februari 2021
Heel goede cursus
Ellen
18 februari 2019
We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise
Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk. Inhoudelijk een goede cursus met prettige docenten en veel ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling met mede-cursisten. Voor mij was het vooral een prettige opfrisser van eerder opgedane kennis.
Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.
Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo