Opleiding Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur

Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
139 uur
 • Een samenwerking tussen Howie the Harp, Pameijer en PAO Psychologie
 • Visie, missie en methode bij beleid maken voor en leiding geven aan ervaringsdeskundigen
 • Ruimte maken voor jouw eigen zelfonderzoek en dat van andere professionals
 • Verdiepen in thema’s rondom ervaringsdeskundigheid als: open dialoog, leven met bestaansonzekerheid, diversiteit
 • Overige thema’s: appreciative inquiry, beeldvorming & wereldbeeld, empowerment, kwartiermaken in organisaties en maatschappij
 • 9 bijeenkomsten begeleid door docenten, met externe gastsprekers. Aangevuld met 5 onbegeleide communities of practice

Opleiding Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur

Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
139 uur
Beschrijving

Strategie ontwikkelen en aansturen van ervaringskennis
De opleiding ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur is een samenwerking tussen Howie the Harp, Pameijer & PAO Psychologie.

Ervaringsdeskundigen leveren een bijdrage aan de werkvelden van zorg, welzijn, onderwijs en onderzoek door het delen van hun ervaringskennis en vakdeskundigheid op micro, meso en macroniveau. Dit leidt tot waardevolle nieuwe invalshoeken en oplossingen. Ervaringskennis raakt de behoefte aan erkenning, herkenning en hoop bij mensen. Ervaringsdeskundigen begrijpen vaak van binnenuit welke hindernissen de ander moet nemen. Deze ontwikkelde kennis is essentieel in het effectief bereiken en ondersteunen van mensen.

Wil je ervaren hoe je jouw eigen (ontregelende) levenservaring buigt naar ervaringskennis en uiteindelijk ervaringsdeskundigheid? Wil je richting geven aan de inzet van ervaringsdeskundigheid in jouw organisatie en werk je al samen met ervaringsdeskundigen of zou je dit graag willen? Dan is de opleiding ‘Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur’ iets voor jou.

Tijdens de opleiding Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur leer je als leidinggevende, beleidsadviseur, manager, toezichthouder of bestuurder hoe je jouw eigen ervaringskennis kan gebruiken om beleid te maken en of leiding te geven aan ervaringsdeskundigen. Dit vraagt om verdieping in het vakgebied, om een beter begrip van de kracht en betekenis van ervaringskennis en de wijze waarop je deze levende kennis en expertise optimaal kan inzetten.

Lees het interview met Marjo Boer over het belang van ervaringsdeskundigheid

Kernpunten:

 • visie, missie en methode bij het leidinggeven, adviseren, toezicht houden en beleid ontwikkelen voor de inzet van ervaringsdeskundigheid;
 • ruimte maken voor zelfonderzoek naar ervaringskennis bij jezelf en andere professionals;
 • verdiepen in thema’s rondom ervaringsdeskundigheid als; open dialoog, leven met bestaansonzekerheid, appreciative inquiry, diversiteit, beeldvorming en wereldbeeld, empowerment, kwartiermaken in organisaties en maatschappij;
 • 9 bijeenkomsten begeleid door docenten, met externe gastsprekers. Aangevuld met 5 onbegeleide communities of practice.

Prijs inclusief:

 • Toegang tot de online leeromgeving van PAO
 • Uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning)
 • Geaccrediteerd certificaat
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
LVSC nvt 17,5
Registerplein 520820

 

129,0 clientondersteuners, ervaringsdeskundigen, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Psychodiagnostisch werkenden, Sociaal Agogen, Sociaal Werker
SKJ SKJ212710 112,00

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele stand van zaken m.b.t. accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

De opleiding bestaat uit negen groepsbijeenkomsten waarin er ruimte is voor verdieping door reflectie, colleges met gastdocenten en opdrachten. We voeren gesprekken over leidinggeven en beleid ontwikkelen om ervaringsdeskundigheid optimaal in te zetten. Tussentijds volg je vijf bijeenkomsten in een kleine studiegroep: een community of practice (CoP)

Bijeenkomst 1 | Bronnen ervaringsdeskundigheid
Tijdens deze bijeenkomst werk je aan de volgende kwaliteiten:

 • Een bijdrage kunnen leveren aan de voortgaande ontwikkelingen rond ervaringskennis
 • Een bijdrage kunnen leveren aan vernieuwend beleid en het scheppen van randvoorwaarden daartoe
 • Reflecteren op de eigen ervaringen en onderzoeken hoe deze in relatie staan tot het verlangen, de motivatie en inspiratie om deze te benutten bij ervaringsdeskundige inzet. Hiervoor kunnen verschillende methoden gebruikt worden vanuit waarden van ervaringsdeskundigheid

Bijeenkomst 2 | Ervaringsdeskundige inzet in de praktijk
Tijdens deze bijeenkomst werk je aan de volgende kwaliteiten:

 • Een bijdrage kunnen leveren aan vernieuwend beleid en het scheppen van randvoorwaarden daartoe
 • Verbinding kunnen leggen met actuele ervaringsdeskundige ontwikkelingen op operationeel, tactisch, strategisch niveau in de contexten van zorg en sociaal domein
 • Leiding geven aan ervaringsdeskundige inzet in diverse organisatorische, professionele en maatschappelijke complexe en conflicterende contexten

Bijeenkomst 3 | Perspectief op relationeel leiderschap
Tijdens deze bijeenkomst werk je aan de volgende kwaliteiten:

 • Verbinding kunnen leggen met actuele ervaringsdeskundige ontwikkelingen op operationeel, tactisch, strategisch niveau in de contexten van zorg en sociaal domein
 • Ruimte creëren voor verdiepend leren en doorontwikkelen van ervaringsdeskundigen vanuit zelfsturing. Stimuleren van uitwisseling en leren van praktijkervaringen
 • Cliënten en collega’s kunnen betrekken bij complexe ontwikkeltrajecten, hierop beleid formuleren en coördineren, deze trajecten aansturen, evalueren en bijstellen

Bijeenkomst 4 | Vrije ruimte
Tijdens deze bijeenkomst werk je aan de volgende kwaliteiten:

 • In staat zijn om complexe werkprocessen vorm en inhoud te geven in een dynamische omgeving waarin spanningsvelden bv. rond subtiele diskwalificatie aan de orde zijn
 • Een bijdrage kunnen leveren aan vernieuwend beleid en het scheppen van randvoorwaarden daartoe
 • Kennen en reflecteren op de concepten herstel, trauma, empowerment, emancipatie en stigma, ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende en trauma-sensitieve zorg en deze onderbouwd toepassen in de brede praktijk van zorg en welzijn en aan deze praktijk leiding geven

Bijeenkomst 5 | Faciliteren van verandering met Appreciative Inquiry
Tijdens deze bijeenkomst werk je aan de volgende kwaliteiten:

 • Verbinding kunnen leggen met actuele ervaringsdeskundige ontwikkelingen op operationeel, tactisch, strategisch niveau in de contexten van zorg en sociaal domein
 • Het kunnen vinden, vertalen en hanteren van zowel relevante binnenlandse en buitenlandse praktijktheorieën
 • De essentie van herstel en ervaringsdeskundigheid kunnen overbrengen en aangeven welke nieuwe cultuurwaarden deze verandering met zich meebrengt en tot welke veranderingen dit in de bestaande praktijk en het beleid kan leiden

Bijeenkomst 6 | Inclusiviteit is kwartiermaken
Tijdens deze bijeenkomst werk je aan de volgende kwaliteiten:

 • Verbinding kunnen leggen met actuele ervaringsdeskundige ontwikkelingen op operationeel, tactisch, strategisch niveau in de contexten van zorg en sociaal domein
 • Buiten de eigen organisatie in het brede veld van zorg en welzijn voorlichting geven, de dialoog aangaan over de bijdrage van ervaringsdeskundigheid en kunnen signaleren welke knelpunten er zijn en welke kennis ontbreekt en op basis daarvan een voorstel voor beleid te ontwikkelen
 • Een innovatieve bijdrage leveren door het benutten van het eigen portfolio binnen het eigen werkgebied
 • Ethische en normatieve kaders voor het eigen professioneel handelen kunnen benoemen en kunnen verantwoorden vanuit verschillende ethische referentiekaders die relevant zijn voor ervaringsdeskundigheid

Bijeenkomst 7 | Transdisciplinair werken
Tijdens deze bijeenkomst werk je aan de volgende kwaliteiten:

 • Een bijdrage kunnen leveren aan vernieuwend beleid en het scheppen van randvoorwaarden daartoe
 • Verbinding kunnen leggen met actuele ervaringsdeskundige ontwikkelingen op operationeel, tactisch, strategisch niveau in de contexten van zorg en sociaal domein
 • Vanuit ervaringsdeskundigheid het samenwerken tussen collega’s, teams en organisaties transdisciplinair kunnen vormgeven zodanig dat het samenwerken verdiept wordt door de diversiteit in denk- en werkwijze van de professionals. Faciliteren van het discipline overstijgend ontdekken, ontwikkelen en experimenteren

Bijeenkomst 8 | Open space
De invulling van deze cursusdag is aan de deelnemers. Waar liggen hun leerwensen? Pas in de loop van de leergang wordt de inhoud, inclusief leerdoelen, literatuur, reflectieopdracht en interactieve gastpresentatie bepaald.

Bijeenkomst 9 | Profileren en presenteren (portfolio)
Tijdens deze bijeenkomst werk je aan de volgende kwaliteiten:

 • In staat zijn om te reflecteren op het eigen handelen en dit te verwoorden en verantwoorden (zowel in woord als geschrift)
 • Een innovatieve bijdrage leveren door het benutten van het eigen portfolio binnen het eigen werkgebied
 • Reflecteren op het eigen leerproces en aangeven wat de volgende stappen zijn in de eigen praktijk, de eigen doorgroeibekwaamheid delen

Werkwijze
De opleiding bestaat uit 9 klassikale bijeenkomsten, een (online) voorbereiding daarop en 5 communities of practice. Tijdens deze cursus staat het leren van eigen ervaringen centraal. Dit noemen we ervaringsleren.

Ter voorbereiding op de cursusdagen is er literatuur beschikbaar en zijn er voorbereidende opdrachten. De opleidingsdagen staan in het teken van het leren van eigen praktijkervaringen, het ontwikkelen van repertoire door co-creatie en het ontwikkelen van je professionele intuïties.

Communities of practice
Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het werken in communities of practice (CoP’s). In de CoP’s gaat het o.a. om samen met anderen in een thema te verdiepen dat verband houdt met ervaringsdeskundige inzet. Praten over je vak met bevlogen vakgenoten en andere betrokkenen kan een co-creatief proces op gang brengen en daarnaast kan deze groep een plek zijn om leerprocessen te verdiepen en / of te verbreden. In de 5 bijeenkomsten die je met jouw medecursisten organiseert (3-5 deelnemers) onderzoek je gezamenlijk een thema. De uitkomst van dit onderzoek presenteer je op de laatste dag van de opleiding.

Je moet rekening houden met een tijdsinvestering van 5 uur voorafgaand aan een cursusdag en 1 uur voorafgaand aan een bijeenkomst community of practice. Bij de start van de cursus krijg je toegang tot de online leeromgeving. Hier vind je de te bestuderen literatuur én voorbereidende opdrachten voor de bijeenkomsten.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Wil je ervaren hoe je jouw eigen (ontregelende) levenservaring buigt naar ervaringskennis en uiteindelijk ervaringsdeskundigheid? Wil je richting geven aan de inzet van ervaringsdeskundigen in jouw organisatie en werk je al samen met ervaringsdeskundigen of zou je dit graag willen? Dan is de opleiding ‘Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur’ iets voor jou.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Je hebt een management- of bestuursfunctie of werkt als beleids- of HR-adviseur
 • Tenminste een bachelordiploma of hbo-werk- en denkniveau
 • Minimaal 2 jaar werkervaring
 • Je zet in je werk ervaringskennis van jezelf of anderen in of wilt dit gaan doen
 • Een intakegesprek met één van de opleiders (Marjo Boer of Pieter Verdoorn). Na het intakegesprek weet je of deze opleiding geschikt voor jou is en je kan starten

Aimee Heijdenrijk (bestuurder en deelnemer)
‘In de eerste plaats heb ik, net als heel veel andere mensen, ervaringskennis opgedaan die soms ontwrichtend, maar ook vormend was. Het heeft mij gemaakt tot de mens die ik ben. Ik ben er nieuwsgierig naar hoe ik deze levenservaring meer bewust kan inzetten om mij ook als bestuurder te laten groeien’. Daarnaast wil ik met mijn deelname benadrukken dat er geen ‘wij-zij’ is in de wereld van kwetsbaarheid, stoornissen en problematiek. Je denkt vandaag hoog en droog te zitten aan de ‘veilige’ kant van de dijk, maar dat kan morgen zomaar anders zijn. Iedereen is evenveel mens en de rollen die je hebt als client, als professional, kunnen fluïde zijn. Dit is niet alleen mijn persoonlijke overtuiging. Ook Pameijer staat voor inclusie en is al jarenlang bezig met herstel, visie en inzet van Ervaringsdeskundigen. So practice what you preach! Ik doe mee en ben benieuwd wat mijn deelname mij gaat brengen. Doe jij ook mee?’

Resultaat

Na afloop:

 • ben je in staat om complexe werkprocessen vorm en inhoud te geven, in een dynamische omgeving waarin spanningsvelden bv. rond subtiele diskwalificatie aan de orde zijn;
 • kun je een bijdrage leveren aan de voortgaande ontwikkelingen rond ervaringskennis;
 • kun je een bijdrage leveren aan vernieuwend beleid (rondom ervaringskennis) en het scheppen van randvoorwaarden daartoe;
 • ben je in staat de verbinding te leggen met actuele ervaringsdeskundige ontwikkelingen op operationeel, tactisch, strategisch niveau in de contexten van zorg en sociaal domein;
 • ben je in staat relevante binnenlandse en buitenlandse praktijktheorieën vinden, vertalen en integreren in jouw werkpraktijk;
 • ben je in staat een innovatieve bijdrage te leveren voor het benutten van het eigen portfolio binnen het eigen werkgebied;
 • ben je in staat om te reflecteren op je eigen handelen en dit te verwoorden en verantwoorden (zowel in woord als geschrift).
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Hoeveel uur investeer ik in totaal aan deze opleiding?

Dat verschilt per persoon. Wat wij als gemiddelde meegeven lees je hieronder.

De opleiding bestaat uit 9 klassikale bijeenkomsten (10.00 – 16.30 uur), een (online) voorbereiding daarop (5 a 6 uur per bijeenkomst) en 5 communities of practice (3 uur per bijeenkomst en per bijeenkomst 1 uur voorbereiding).

Daarnaast schrijf je tijdens de opleiding een portfolio en bereid je met jouw communitie of practice een presentatie voor.

Hoe ziet de toetsing eruit tijdens de opleiding?

Tijdens de opleiding schrijf je aan jouw portfolio. Hierin verwerk je o.a. jouw ervaringskennis. Daarnaast beoordeel je jezelf op de kwaliteiten van ervaringsdeskundigheid. Ook geef je met jouw communitie of practice een presentatie over de inzichten die jullie hebben opgedaan. Meer informatie hierover ontvang je uiteraard tijdens de opleiding.

Naast bovenstaande verwachten wij een actieve deelname en is er een aanwezigheidsverplichting. Meer hierover lees je onder tab accreditatie op deze pagina.

Zijn er vragen? Neem gerust contact op via info@pao.nl. We helpen je graag.

Ik zie niet alle data

Onder ‘Startdata’ kun je op de startdatum klikken. Alle data worden op dat moment getoond.

Hoeveel kost de opleiding?

De investering bedraagt € 3650,- voor deze 9-daagse cursus. Dit is exclusief de aanschaf van boeken. Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met ongeveer € 120,-.

Rated 5,0 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4,0 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4,0 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo