Basis- en vervolgcursus Schematherapie

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
50 uur
 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding en oefening
 • basis- en verdiepingscursus Schematherapie in één
 • opstellen van schemacasusconceptualisatie en modusmodel
 • toepassen van limited reparenting en limit setting
 • handvatten voor het omgaan met problemen in de emotieregulatie
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken)
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de behandelrelatie
 • schematherapie individueel en in de groep

Basis- en vervolgcursus Schematherapie

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
50 uur
Beschrijving

Postacademische vervolgcursus VGCt: behandeling van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek of as-1-problematiek (50 uur)

In verband met het ontwikkelen van een nieuw, blended draaiboek voor onze basis- en verdiepingscursus Schematherapie zijn wijzigingen in inhoud of planning onder voorbehoud. Klik hiernaast op de link ‘geef me een seintje’ zodat we je op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen rondom de cursus en de planning.

Schematherapie is een behandelvorm die ontwikkeld is door Jeffrey E. Young en zijn collega’s voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Het uitgangspunt is dat ieder kind dezelfde basisbehoeften heeft. In de interactie tussen het kind, met zijn eigen temperament en aanleg en zijn omgeving kan stagnatie in de ontwikkeling ontstaan als zich beschadigende omstandigheden voordoen of er onvoldoende respons is op datgene wat het kind nodig heeft. Deze stagnatie kan leiden tot de ontwikkeling van persoonlijkheidsproblematiek in de volwassenheid. De volwassene is dan onvoldoende in staat de taken des levens aan te gaan en uit te voeren, de coping schiet tekort.

De behandeling met Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het herkennen en kunnen reageren op de eigen behoeften. Er wordt een cesuur aangebracht tussen wat in het verleden heeft plaats gevonden en wat nu nodig is: het vergroten van vaardigheden met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van ‘de Gezonde Volwassene’.

Schematherapie richt zich op het ontwikkelen van de ‘Gezonde Volwassene’, het vervullen van de basisbehoeften binnen realistische grenzen. De gehele cursus door is dit het leidend principe. In de kindertijd zijn basisbehoeften onvoldoende vervuld als gevolg van onaangename frustratie, traumatisering, verwenning, of identificatie. De cliënt heeft een coping ontwikkelt waarmee hij onvoldoende zorg heeft voor zijn emotionele huishouding zich uitend in gedrag dat ongewenst (in de zin van slechte zelfzorg), beschadigend of destructief is. In Schematherapie leert de cliënt de basisbehoeften te herkennen, ontwikkelt hij vaardigheden om in zijn huidige leven op een adequate manier om te gaan en te handelen naar wat hij nodig heeft (zijn basisbehoeften) binnen de mogelijkheden die er zijn (realistische grenzen).

In de Schematherapie worden inzichten, methoden en technieken die zijn ontleend aan verschillende scholen, zoals de hechtingstheorie, cognitieve gedragstherapie en experiëntiële therapieën, geïntegreerd in een allesomvattend model, gerelateerd aan het meest prominente actuele psychologische paradigma, het cognitieve model. (Arntz en Jacob, 2012)
Schematherapie is ontwikkeld voor de behandeling van volwassenen en wordt steeds vaker toegepast bij adolescenten. Schema’s ontwikkelen zich vanaf de vroege jeugd en worden in de adolescentie al zichtbaar.

Schematherapie wordt toegepast bij persoonlijkheidsproblematiek en bij hardnekkige klachten in het toestandsbeeld, die met de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren. Met behulp van het modusmodel en de schemaconceptualisatie wordt op een andere manier gekeken naar de in standhoudende factoren. De klacht wordt benaderd vanuit de ontwikkeling van de cliënt en gezien als coping om zichzelf ‘staande te kunnen houden’. Veel cliënten met persoonlijkheidsproblematiek hebben traumatische ervaringen in hun leven meegemaakt. Deze klachten worden o.a. behandeld met imaginatie met rescripting, een krachtige techniek met goede resultaten.

Lees het interview met Els Loeb:
Schematherapie boekt resultaat bij hardnekkige persoonlijkheidsproblemen

Kernpunten:

 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensiever begeleiding en oefenen;
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één;
 • opstellen van schemacasusconceptualisatie en modusmodel;
 • toepassen van limited reparenting en limit setting;
 • handvatten voor het omgaan met problemen in de emotieregulatie;
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken);
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de behandelrelatie;
 • schematherapie individueel en in de groep.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
 • geaccrediteerd certificaat.
  Naast dit bedrag moet je rekening houden met aanschaf van boeken, lunch- en reiskosten.

Studiebelasting:

 • Klassikale uren | 50 uur
 • Zelfstudie | 64-80 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
FGzPt 473911 62,0 herregistratie klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen
NVO OG/NIP K&J 473911 50,0 herregistratie
50,0 opleiding- behandeling
32,0 opleiding – extra literatuurstudie
POH-GGZ 331482 30,0
Vereniging voor Schematherapie 427732 50,0 (25,0 basiscursus, 25,0 vervolgcursus)
SKJ 473911 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend
VGCt 473911 50,0
VEN 473911 20,0 Algemene scholing (breed)

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Toetsing vindt plaats via een literatuurtoets (open vragen), huiswerkopdracht en beoordeling van het toepassen van de technieken tijdens rollenspelen.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

VGCt, vervolgcursus 50 uur: Accreditatie als VGCt-vervolgcursus geldt alleen voor hen die bij aanvang van de cursus voldoen aan de eisen voor het aspirant lidmaatschap van de VGCt: een VGCt-erkende basiscursus hebben afgerond en minimaal 12 uur per week werkzaam zijn in de GGz in brede zin.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken m.b.t. accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Programma

De cursus omvat 7 klassikale bijeenkomsten op locatie. De eerste drie bijeenkomsten staan vooral in het teken van het inzicht krijgen in de basisbegrippen van schematherapie en het inoefenen van de technieken. Daarna ga je in eigen praktijksituatie aan de slag met de praktische toepassing. In de tweede serie, van vier bijeenkomsten, ligt de focus bij verdere verdieping van kennis en vaardigheden aan de hand van je eigen casuïstiek.

Let op: vanwege het herontwerpen van de cursus zijn wijzigingen betreffende inhoud of planning voorbehouden. 

De volgende thema’s komen aan bod:

 • achtergrond en basisbegrippen
 • diagnostiek en indicatiestelling
 • schema’s en modi
 • cognitieve technieken
 • experiëntiële technieken: meerstoelentechniek en imaginatie met rescripting
 • gedragsverandering
 • therapeutische setting: individueel, groep, therapeutisch leef- en behandelmilieu
 • cluster B en cluster C-problematiek
 • stagnaties in de werkrelatie
 • destructief gedrag: suïcidaliteit, automutilatie, alcohol- en drugsgebruik, agressie, en ander ongewenst/ongezond gedrag

Werkwijze:
Per bijeenkomst bestudeer je de opgegeven literatuur. De docent geeft uitleg over de verschillende behandelprincipes en technieken en demonstreert deze aan de hand van videomateriaal of life rollenspel. Er is veel tijd ingeruimd voor het oefenen met de Schematherapie technieken, deels in kleine subgroepen en deels plenair.

Aan het begin van de cursus zullen intervisiegroepjes samengesteld worden om tussentijds opdrachten uit te werken, te oefenen, ervaringen uit te wisselen en elkaar tot steun te zijn bij het opstarten van schematherapie in de eigen praktijk. De intervisie vindt plaats tussen twee cursusdagen in. De intervisiegroep spreekt onderling af waar de intervisie plaatsvindt.

Om zicht te krijgen op je eigen ‘valkuilen’ vul je een Schemavragenlijst en een Modi-vragenlijst voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ingevuld en wordt tijdens de cursus een casusconceptualisatie gemaakt. De resultaten bespreken we in kleine subgroepjes/intervisiegroep tijdens de eerste bijeenkomst.

Je moet rekening houden met een tijdsinvestering van circa 12 uur per cursusbijeenkomst (literatuurstudie en opdrachten).

Literatuur

 • Arntz, A. & Jacob, G. (2012), Schematherapie. Een praktische handleiding. Amsterdam: Nieuwezijds, ISBN 9789057123542.
 • Young, J. E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E. (2019). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789031343355
 • Claassen, A.M. & Pol, S. (red.) (2015). Schematherapie en de Gezonde Volwassene. Positieve technieken uit de praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789036809504
 • Reubsaet, R.J. (2018). Schematherapie: werken met fases in de klinische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036821148

We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Kom jij in aanraking met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek of hardnekkige as-1-problematiek? Wil jij nieuwe handvatten voor het onderzoeken en behandelen van deze cliënten? Volg dan deze cursus. Je leert schemaconceptualisaties en modusmodellen toe te passen. Bovendien oefen je verschillende behandeltechnieken en krijg jij inzicht op jouw eigen schema’s en manier van coping. Ook krijg je zicht op de verschillende settingen waarin schematherapie toegepast kan worden.

Voor deze cursus is een afgeronde VGCt-geaccrediteerde basiscursus cognitieve gedragstherapie vereist.

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters die cliënten met persoonlijkheidsproblematiek behandelen, of hardnekkige as 1-problematiek waarbij onderzoek en behandeling van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek wenselijk is.

Je mag meedoen als je

 1. eerder een basiscursus cognitieve gedragstherapie (100-uur, geaccrediteerd door de VGCt) hebt afgerond.
  Én
 2. geregistreerd bent als, of in opleiding bent tot (minimaal 1 van onderstaande):
  a. BIG-geregistreerd Orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.
  b. NIP Kinder- en jeugdpsycholoog of SKJ post-master kinder- en jeugdpsycholoog.
  c. Lid van een specialistische psychotherapievereniging (NVGP, NPaV, NVPP, NVRG, VGCt, VKJP, VEN of VPeP)
  d. Lid bent van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging.
  e. Vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Heb je wel een afgeronde VGCt basiscursus, maar heb je geen van bovenstaande registraties en ben je ook niet in opleiding om een van deze registraties te behalen?

Per cursus kunnen een aantal masterpsychologen deelnemen.
Hierbij geldt:

 • Het aantal plekken voor deze professionals is beperkt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • Je werkt nauw samen met BIG-geregistreerde én VSt-geregistreerde schematherapeuten.
 • Wil je als masterpsycholoog deelnemen? Mail dan naar info@pao.nl
Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • heb je inzicht in de schematheorie: de theorie over basisbehoeften, wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen;
 • kun je een casusconceptualisatie en een behandelplan opstellen;
 • ben je in staat de werkrelatie met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek te hanteren volgens de principes van ‘limited reparenting’, empathische confrontatie en ‘limit setting’;
 • kun je vanuit het modusmodel interventies toepassen bij destructieve gedragingen/ ongezonde gewoontes, zoals bijvoorbeeld auto-mutilatie of impulscontroleproblemen;
 • heb je geoefend met de verschillende behandeltechnieken, zoals cognitieve technieken, experiëntiële technieken en gedragsexperimenten individueel en in de groep;
 • heb je zicht op je eigen schema’s en coping en heb je een idee gevormd over wat het effect hiervan kan zijn in de samenwerking met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
13 sep 2024
Locatie
Rotterdam
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Let op: vanwege het herontwerpen van de cursus zijn wijzigingen betreffende inhoud of planning voorbehouden. 

vrijdag 13 september 2024 Rotterdam
vrijdag 11 oktober 2024 Rotterdam
vrijdag 15 november 2024 Rotterdam
vrijdag 13 december 2024 Rotterdam
vrijdag 7 februari 2025 Rotterdam
vrijdag 14 maart 2025 Rotterdam
vrijdag 11 april 2025 Rotterdam

Docenten: Natacha Schouten & Albertien Tjebbes

Reviews

Rated 5,0 out of 5

positief

Tom van Nevel
3 januari 2022
Rated 5,0 out of 5

Erg leerzaam

anoniem
12 december 2021
Rated 4,0 out of 5

heel veel mogen leren tijdens deze cursus

anoniem
10 december 2021
Rated 4,0 out of 5

Vertrouwen

Anoniem
28 april 2020
Rated 5,0 out of 5

Ervaren docent

Anoniem
28 april 2020

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Wanneer kan ik deelnemen aan de basis- en verdiepingscursus Schematherapie?

Om ervoor te zorgen dat onze cursus past binnen de visie van PAO op onderwijs en binnen de huidige opleidingstijd, zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw, blended draaiboek. Dit betekent dat we onze cursus willen verrijken met e-learning elementen en verschillende vormen van fysieke interactie en onderwijssoftware combineren. Het leren wordt hierdoor flexibeler, een deel van het onderwijs kunt je volgen waar en wanneer jou dat uitkomt. Hierdoor past onze nieuwe cursus beter in een drukke agenda en krijg je meer autonomie over jouw leerproces.

Het nieuwe draaiboek is op het moment in ontwikkeling en wordt, wanneer voltooid, voorgelegd aan de beroepsverenigingen ter accreditatie. Hierdoor zijn er nu nog geen nieuwe uitvoeringen gepland. Mocht je op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen en er al eerste bij zijn wanneer je de nieuwe cursus Schematherapie kunt volgen, schrijf je dan hiernaast in via de link ‘geef me een seintje’ zodat we je kunnen berichten.

Een basis- en vervolgcursus in één. Wat betekent dat?

Dat betekent een forse stap in het opleidingstraject tot schematherapeut omdat het zowel de 25-uurs basis- als de 25-uurs vervolgcursus omvat (erkend bij Vereniging Schematherapie). Daarnaast is de cursus erkent als 50-uurs vervolgcursus in het registratietraject tot cognitief gedragstherapeut (VGCt). Omdat het hier gaat om één cursus dien je het programma volledig te doorlopen voor het certificaat en de 50 punten.

Leer ik in de cursus schematherapie toepassen op een bepaalde doelgroep?

Schematherapie wordt voor steeds meer doelgroepen ingezet; voor LVB, ASS, K&J, eetstoornissen etc.

In onze 50-uurs Schematherapie-cursus leer je alles over de behandelvorm (theorie, technieken enz) in de breedste zin. Er is veel tijd en ruimte om de basis in de vingers te krijgen door het vele oefenen en ervaren onder begeleiding van 2 docenten.

Het programma biedt onvoldoende ruimte om in te gaan op één of meerdere specifieke doelgroepen. Je kunt tijdens/na het volgen van de cursus wel zelf een vertaalslag maken.

Komen experiëntiële technieken en/of groepsschematherapie binnen deze opleiding ook aan bod?

De belangstelling voor groepsschematherapie neemt toe vanwege de helende processen in de groepsdynamiek én de veronderstelde kosteneffectiviteit.

Van de experiëntiële technieken wordt in deze cursus aandacht besteed aan de meerstoelen techniek en de imaginatie met rescripting.

Zodra je 1-2 jaar ervaring hebt met het (zelfstandig) uitvoeren van CGT en Schematherapie, kun je bij POA deelnemen aan de cursus Experiëntiële technieken in groepsschematherapie. Deze eendaagse is goed voor nascholingspunten in het register van VGCt en Vereniging voor Schematherapie.

Rated 5,0 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4,0 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4,0 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo